Ženidba

Bog koji je čovjeka iz ljubavi stvorio, pozvao ga je na ljubav kao osnovno urođeno zvanje svakog ljudskog bića. Čovjek je naime stvoren na sliku i priliku samoga Boga koji je Ljubav. Budući da je Bog stvorio muško i žensko, njihova uzajamna ljubav postaje slikom posvemašnje i neprolazne ljubavi kojom Bog ljubi čovjeka. To je nešto dobro, vrlo dobro u ušima Stvoriteljevim. I ta ljubav koju Bog blagoslivlje namijenjena je plodnosti i da se ostvari u zajedničkom djelu očuvanja stvorenja: “I blagoslovi ih Bog i reče im: Plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite” (Post 1,28).

(Katekizam katoličke crkve, 1604)

Crkveno vjenčanje

Bog je ženidbu ustanovio u raju kad je čovjeka stvorio kao muškarca i ženu. Isus je tu božansku ustanovu uzdigao na dostojanstvo sakramenta. Ženidba je sakrament, te milost toga sakramenta usavršuje supružničku ljubav, učvršćuje njihovo nerazrješivo  jedinstvo, i posvećuje ih na putu u vječni život, sakrament  u kojem Bog svojim vjernicima daje pravo i dužnost da budu roditelji, te milost da mogu izvršiti svoje ženidbene dužnosti. Brak veže muža i ženu na vjernost do groba, daje im milost i pravo da budu pomoć drug drugu, te roditelji i duhovni i tjelesni odgojitelji djece.

Kršćanski brak zapravo je “mala kućna Crkva” koja sudjeluje u stvaranju kršćanske zajednice. Ženidba je objava Saveza između Krista i Crkve. Zajedništvo Krista i Crkve djeluje na zajedništvo muža i žene, koje se ispunjuje životom što naizmjenično između Krista i Crkve struji milošću i istinom koju je Krist darovao svojoj Zaručnici – Crkvi. Kršćanska ženidba je u svojoj biti “slika i udioništvo u savezu ljubavi između Krista i Crkve”.

Ženidbena privola, na koju se obvezuje ženik i nevjesta, bitni je činilac sakramenta ženidbe. To znači da ovaj sakramenat ne podjeljuje ni Crkva ni svećenik, nego da ga jedno drugom podjeljuju ženik i nevjesta kada izriču svoj pristanak u obliku koji priznaje Crkva.

Kršćanska ženidba je naravna ustanova i sakrament. Sakrament ženidbe obvezuje pred Bogom i pred kršćanskom zajednicom. Kao savez ljubavi i života mora biti obilježen vjerom Crkve koja će se očitovati u izvršenju bračnih obveza.

Kršćanska ženidba sklapa se u crkvi pred svjedocima i predstavnikom Crkve na obredu vjenčanja. Privola očituje one biblijske riječi da čovjek ne smije rastavljati ono što Bog združuje.

Za obaviti sakrament ženidbe u Crkvi mladenci trebaju

Redoviti postupak, vjenčanje dvoje krštenih katolika: Mladenci su dužni uzajamno se dobro upoznati. Ako se nisu dovoljno upoznali to je njihov propust i sami snose posljedice.

Stupiti u kontakt sa župnikom nekoliko mjeseci prije vjenčanja.

Pribaviti slijedeće dokumente:

Krsni list sa slobodnim stanjem ne stariji od 6 mjeseci na kojemu obično piše i datum potvrde i slobodno stanje. Može se sklopiti brak a da strane nemaju sakrament potvrde. Krsni list se vadi u župi gdje je vjernik kršten.

Od matičara s područja gdje je župna crkva u kojoj će se vjenčati trebaju potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku. Za našu župu Kupinec nadležan je matični ured u Klinča Selu, ili eventualno u Jastrebarskome.

Obaviti tečaj priprave za brak.

Za posebne postupke za ženidbu obratiti se izravno župniku za dobiti potrebne informacije.

KONTAKTIRAJTE NAS

“Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom.” Otk 3, 20

KONTAKTIRAJTE NAS